PERSONVERNERKLÆRING

Finske Personopplysningsloven (523/1999) 10 § og 24 §

REGISTERANSVARLIG

Digifinans ett registrert bifirma til Oy Salus Group Ab (finsk organisasjonsnummer: 2765805-6)
Runeberginkatu 5B
00100 Helsingfors, Finland
Tlf. +358341092000

BEHANDLINGSANSVARLIG PERSON MED ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGSSAKER

Ivan Lazarevic [Behandlingsansvarliges navn]
Runeberginkatu 5B
00100 Helsingfors, Finland
Tlf. +358341092000
epost@digifinans.no

REGISTERETS NAVN

Et register basert på Digifinans ett registrert bifirma til Oy Salus Group Ab’s kunderelasjoner og relaterte bedriftssaker

REGISTERETS GRUPPE

Består av personer som søker lån gjennom SuperFinans.no -tjenesten i tillegg til andre personer som er i kontakt med denne nettstedstjenesten.

FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

1. Personopplysninger håndteres for forvaltning, behandling, analysering og utvikling av kundeforhold, f.eks. for opprettholdelse av kundeinformasjon, forbehandling av lånesøknader og for å overføre nødvendig informasjon til samarbeidende forretningsvirksomheter som er knyttet til nettstedstjenesten f.eks. lånegivere, og for kundeundersøkelser og kundetilfredshetsundersøkelser. Vi vil også kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS.

2. Dersom du samtykker til markedsføring, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev.

3. I tillegg til kundekommunikasjon kan personlig data bli analysert og brukt til markedsføring inkludert direkte og målrettet markedsføring for å kunne møte interessene til nettstedbesøkerne med relevant innhold. I tillegg kan personopplysninger brukes til å designe og utvikle nettstedtjenestens virksomhet og tjenester.

REGISTERETS DATAINNHOLD

Personopplysninger knyttet til lånesøknader og deres endringsopplysninger kan behandles i registeret:

Grunndata, f.eks: For- og etternavn, fødselsnummer/personnummer, kontaktinformasjon (e-postadresser, postadresser, telefonnumre), fødselsdato og alder, kjønn, språk, samt www-nettstedstjenestens brukernavn og passord.

Informasjon knyttet til kunderelasjoner og andre relevante opplysninger, f.eks.: kundeforholdets startdato, lånesøknader, antall personer i husholdningen, antall barn under 18 år, ektefelles/samboers/medsøkers navn, etternavn og fødselsnummer (personnummer) dersom denne personen har vært medsøker ved søk av lån, informasjon om yrke og arbeidsforhold, arbeidsforholdets startdato og varighet, utdanningsopplysninger, informasjon om boligform/boligtype, inntekts- og formueinformasjon, informasjon om andre lån, kredittopplysningsinformasjon, informasjon om tidligere innvilgede lånesøknader gjennom nettstedstjenesten, reklamasjoner, tilbakemeldinger, og andre saker knyttet til kundeforholdet og kundekommunikasjon inkl. mulig opptak av kundesamtaler, lagring av kundekommunikasjon, bruk av og informasjon innhentet fra målrettede markedsføringstiltak, bankkontoinformasjon for innvilget lån, informasjon om direkte markedsføringstillatelser og forbud, samt informasjon om bruk av elektroniske tjenester og innhold, i tillegg loggføres brukerens tekniske informasjon som sendes til serveren (IP-adresse, nettleser, nettlesertype) samt informasjon om («cookies») informasjonskapsler i tjenestebrukerens nettleser.

Opplysningsendringer i detaljene oppsummert ovenfor.

VANLIGE DATAKILDER

Personopplysninger samles hovedsakelig inn når kunde- eller samarbeidsrelasjonen innledes og i løpet av kundeforholdet, samt ved annen relevant bruk av tjenesten, inkludert søknadsskjemaopplysninger, elektroniske tjenester og kundesamtaler. Informasjon innhentes når en bruker deltar i markedsføringskampanjer og arrangementer organisert av tjenesteleverandøren.

Personopplysninger kan også innhentes og oppdateres fra tjenesteleverandørens andre personregistre, fra samarbeidspartnere, samt selskap og myndigheter som leverer personopplysninger og kredittopplysninger f.eks. Bisnode.

OVERFØRELSE OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige overfører regelmessig opplysninger til sine samarbeidspartnere for å kunne utføre sammenligningstjenesten for lånetilbud, i tillegg overføres informasjon til kredittopplysningsbyråer som Bisnode. Opplysninger kan til enhver tid overlates ifølge gjeldende lovregler og innenfor lovens grenser f.eks. til direkte markedsføring eller til de som har rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger.

I prinsippet blir ikke personopplysninger overført utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS, dersom det ikke er nødvendig for behandling av opplysninger eller teknisk databehandling, da overføringen også skal være i samsvar med personopplysingslovens bestemmelser.

Ved kundeforholdets utløp kan opplysninger overføres til tjenestens direkte markedsføringsregister, dersom den registrerte forbrukeren ikke har reservert seg mot direkte markedsføring.

BESKYTTELSE AV REGISTERET

Opplysninger som behandles elektronisk i personopplysningsfildatabasene er beskyttet av brannmurer, passord og andre sikkerhetskomponenter som til sammen utgjør aksepterte IT-sikkerhetstiltak.

Dokumentasjon som inneholder opplysninger i manuell form er plassert innenfor et sted hvor materialet er beskyttet mot uautorisert tilgang. Kun den identifiserte behandlingsansvarlige, tilknyttede medarbeidere eller saksbehandlerne med ansvar for angjeldende saksområde, har tilgang til informasjon i registeret.

KONTROLLRETT, FORBUDSRETT, RETT TIL KORREKSJON

Den registrerte har i følge personopplysingsloven rett til å få tilgang til personlig data som denne har oppgitt til registeret. Kontrollforespørselen må sendes til den behandlingsansvarlige med ansvar for personopplysningssaker, i tillegg skal forespørselen være skriftlig og signert. En kontrollforespørsel kan også etter avtale leveres ved personlig fremmøte på registeransvarliges kontorsted. Den behandlingsansvarlige har krav på å få erstattet sine utgifter i forbindelse med dette, dersom den registrerte bruker kontrolleretten mer enn én gang i året.

Den registrerte har i tillegg rett til å reservere seg mot tilgjengeliggjøring av personlig data til direkte markedsføring, distanssalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og meningsmålinger gjennom å ta kontakt med den behandlingsansvarlige som har ansvar for personopplysningssaker.

Den registrerte også har rett til å å kontakte den behandlingsansvarlige for å be om korrigering av feil informasjon.